Mnps

Manager Net Promoter Score

Med Moodi kan ni mäta Manager Net Promoter Score, förkortat mNPS. Du som chef och ledare kan på så vis få en transparent bild av hur de anställda uppfattar ert ledarskap och vilka områden ni skulle kunna arbeta mer på för att stärka deras förtroende för er och få ett bättre samarbete. Texten nedan beskriver metodiken mer ingående.

Hur kan du som chef använda mNPS?

Manager Net Promoter Score (mNPS) är en metod för att mäta och bedöma medarbetarnas uppfattning om sina chefer eller närmaste överordnade inom en organisation. Det används för att mäta medarbetarlojalitet och engagemang gentemot sina chefer och för att identifiera eventuella förbättringsområden.

Precis som traditionell Net Promoter Score (NPS) baseras mNPS på en enkel fråga: På en skala från 0 till 10, hur troligt är det att du skulle rekommendera din chef som en bra chef till en vän eller kollega?. Medarbetarna delas sedan in i tre kategorier: promotörer, passiva och kritiker, beroende på deras betyg.

mNPS används för att ge en indikation på hur väl medarbetarna trivs med sina chefer och hur benägna de är att rekommendera dem. Det ger ledningen och HR-avdelningen insikter om chefernas prestation och ledarskapskvaliteter, samt möjlighet att identifiera utmaningar och genomföra förbättringsåtgärder.

Genom att mäta mNPS regelbundet kan organisationen följa upp förändringar över tid och ta fram åtgärdsplaner för att stödja och utveckla cheferna. Det kan hjälpa till att skapa en positiv arbetsmiljö och stärka medarbetarnas förtroende för sina chefer, vilket i sin tur kan öka engagemanget och bidra till en mer produktiv arbetsplatskultur.

mNPS ger organisationer en mekanism för att utvärdera och förbättra ledarskapskvalitet och skapa en öppen dialog mellan chefer och medarbetare. Genom att arbeta med mNPS kan organisationer sträva efter att utveckla starka och effektiva chefer som stöder sina medarbetare och främjar en positiv arbetsmiljö.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.