Villkor 20210209

Moodi tillhandahåller elektroniska tjänster via mobil- och webbapplikation. ("Tjänsterna"). Tjänsterna säljs genom att användaren kopplad till ett företag tecknar ett abonnemangsavtal med Moodi.rocks ("Avtalet"). Avtalet ger användaren rätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse.

1. Avtalstid

Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt med 12 månader i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske från admintjänsten senast tre (3) månader före avtalstidens utgång.

2. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift beräknat på antalet användare samt tredje parts kostnader faktureras per månad vid var tid gällande prislista. Alla priser är exklusive moms. Priser kan komma att revideras. Moodi förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer.

3.Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

3.1. Betalning sker mot faktura. Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Moodi bankkonto senast tjugo (20) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Moodi äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

4. Leverans

När konto är uppsatt och klart, meddelas användaren via e-post. Därefter kan användaren logga in med sitt mobila bank ID.

5. Återbetalning

Återbetalning till Konsument sker senast inom 30 dagar i det fall Konsumenten på riktiga grunder häver köpet.

6. Underhåll

Moodi förbehåller sig rätten att underhålla och därmed förändra innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Moodis Tjänster sker löpande.

7. Överlåtelse av tjänst

Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Moodi.

8. Missbruk av tjänst

Moodi förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om någon använder Moodis Tjänster på ett otillbörligt sätt. Moodi har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om användaren inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

9. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Moodi.rocks i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Moodi.rocks är personuppgiftsombud för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress och organisationsnummer. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Användaren har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Då anonymiseras all data. Moodi använder sig av tredjepartsleverantörer och deras DPA kan man nå här:
Google https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center
Sendgrid https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/

10. Data Retention Policy

Detta ansvar ligger på kund då kund äger sin data och ansvarar för sina användare. Borttagen data anonymisera alltid.

11. Ansvarsbegränsning

Moodi ansvarar ej för hur användaren tillämpar Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för användaren tillämpning eller användning.

12. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Moodi, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket Moodi.rocks Användaren erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.

13. Teknisk standard

Moodi ansvarar ej för eventuella begränsningar i användarens operativsystem och webbläsarversion. Det åligger användaren att förvissa sig om att användaren har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna. Moodis Tjänster förutsätter att användaren har erforderlig teknisk standard.

14. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

15. Support

Moodis support kan kontaktat under vardagar mellan 09-17. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna