Enps

Employer Net Promoter Score

En av funktionerna som Moodi erbjuder är Employer Net Promoter Score, förkortat eNPS. Genom att använda eNPS kan arbetsgivare få insikt i medarbetarnas uppfattning och engagemang, identifiera områden för förbättring och skapa en bättre arbetsplatskultur som främjar medarbetarlojalitet och trivsel. Läs texten nedan för att djupdyka i ämnet.

Hur kan eNPS användas för ert företag?

Employer Net Promoter Score (eNPS) är en metod för att mäta och bedöma medarbetarnas uppfattning om deras arbetsplats och arbetsgivaren. Precis som NPS används eNPS för att mäta lojalitet, men i detta fall handlar det om medarbetarlojalitet och engagemang. Här är några sätt på vilka Employer Net Promoter Score kan användas:

  1. Mäta medarbetarnas uppfattning: eNPS ger en indikation på hur nöjda och engagerade medarbetarna är på arbetsplatsen. Genom att ställa frågan "På en skala från 0 till 10, hur troligt är det att du skulle rekommendera vår arbetsplats som en bra arbetsgivare till en vän eller kollega?" kan man få en samlad bild av medarbetarnas uppfattning.
  2. Identifiera ambassadörer och kritiker: eNPS kategoriserar medarbetare i ambassadörer, passiva och kritiker baserat på deras svar. Ambassadörer är de medarbetare som är mest nöjda och engagerade och är benägna att rekommendera arbetsplatsen till andra. Kritiker är de som är minst nöjda och kan vara negativa inflytelser. Genom att identifiera ambassadörer och kritiker kan man fokusera på att vårda relationen med ambassadörerna och adressera utmaningarna som kritikerna pekar på.
  3. Förbättra medarbetarupplevelsen: Genom att regelbundet mäta eNPS kan man övervaka förändringar i medarbetarnas uppfattning över tid. Om eNPS sjunker kan det vara en indikation på att det finns utmaningar som behöver åtgärdas. Det kan vara möjligheter att förbättra arbetsmiljön, arbetsprocesser, ledarskap eller kommunikation. Genom att ta åtgärder baserade på eNPS-resultaten kan man arbeta mot att skapa en bättre medarbetarupplevelse och öka engagemanget.
  4. Jämföra med andra organisationer: Precis som NPS kan eNPS användas för att jämföra medarbetarlojaliteten mellan olika organisationer eller branscher. Det ger insikter om hur väl arbetsplatsen presterar i förhållande till andra och kan hjälpa till att identifiera områden där förbättringar kan göras.
  5. Följa upp och utvärdera initiativ: Genom att regelbundet mäta eNPS kan man följa upp och utvärdera effekten av olika initiativ och förbättringsåtgärder. Det ger möjlighet att se om insatserna har haft positiv påverkan på medarbetarnas uppfattning och om eNPS har förbättrats över tid.

Med Moodi kan ni alltså få ett kvitto på hur era medarbetare mår och få en hållbar företagskultur som gynnar alla. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur det kan gynna ert företag!

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.