Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Med Moodi kan ni skräddarsy och få ut era undersökningar och utvärderingsenkäter digitalt, direkt i era anställdas telefoner via appen. Antingen lägger ni egna frågor eller så kan ni nyttja våra färdiga mallar med frågor. Resultaten kan ni sedan följa upp, utvärdera och exportera från backoffice. Att det är så lättillgängligt för hela organisationen gör att svarsfrekvensen ökat betydligt för våra användare, från det att de började använda Moodi jämfört med tidigare. En vanlig typ av undersökning som våra användare nyttjar i appen är medarbetarundersökning. Nedan förklarar vi mer om fördelarna med detta.

Medarbetarundersökningar är en vanlig praxis inom organisationer och företag för att samla in feedback och åsikter från medarbetarna. Det finns flera syften och fördelar med att genomföra medarbetarundersökningar:

  1. Mäta medarbetarnas engagemang och trivsel: Genom att genomföra en medarbetarundersökning kan organisationen få insikt i hur medarbetarna upplever sitt arbete och arbetsmiljön. Det kan mäta nivån av medarbetarengagemang, trivsel och motivation, vilket är viktigt för att skapa en positiv och produktiv arbetskultur.
  2. Identifiera styrkor och förbättringsområden: Medarbetarundersökningar ger organisationen möjlighet att identifiera styrkor och svagheter i arbetsplatsen. Det kan avslöja områden där organisationen excellerar och områden där förbättringar behövs, till exempel ledarskap, kommunikation, arbetsbelastning eller utvecklingsmöjligheter.
  3. Få åsikter och idéer från medarbetarna: Medarbetarundersökningar ger medarbetarna en plattform att dela sina åsikter, idéer och förslag för att förbättra arbetsplatsen. Det ger dem en känsla av att deras röster hörs och kan öka medarbetarnas engagemang och lojalitet gentemot organisationen.
  4. Underlätta förändringsprocesser: Om organisationen planerar förändringar eller initiativ, kan medarbetarundersökningar användas för att utvärdera hur medarbetarna kommer att reagera på dessa förändringar. Det kan bidra till att förstå eventuella farhågor eller motstånd, och hjälpa till att utforma implementeringsstrategier som underlättar smidiga övergångar.
  5. Mäta effekter av tidigare åtgärder: Om organisationen har genomfört tidigare förbättringsinsatser eller initiativ, kan medarbetarundersökningar användas för att mäta effekterna av dessa åtgärder. Det ger möjlighet att utvärdera om åtgärderna har haft önskat resultat och om det finns fortsatta områden att arbeta med.

Genom att genomföra medarbetarundersökningar får organisationer möjlighet att skapa en bättre arbetsplats och stärka medarbetarnas engagemang och välbefinnande. Det hjälper till att skapa en kultur av öppenhet, dialog och kontinuerlig förbättring.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.